ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือสำหรับประชาชน
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสีดา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีดา   [ 11/8/2559 10:54:42 ]
โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสีดา หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีดา   [ 11/8/2559 10:49:52 ]
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนคอนกรีตสายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำใส   [ 11/8/2559 10:47:08 ]
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองสายหนองถ้ำ หมู่ที่ 8 บ้านปลายนาปานทอง   [ 11/8/2559 10:42:16 ]
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองสายอานม้า-คุยสมอ หมู่ที่6 บ้านอานม้า   [ 11/8/2559 10:39:44 ]
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายนายนพ-ทุ่งน้อย-นานายนาด หมู่ 7   [ 26/7/2559 14:54:17 ]
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายนายนพ-ทุ่งน้อย-นานายนาด หมู่ที่ 7   [ 25/7/2559 14:17:35 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.