ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเข้ขาน   [ 9/4/2558 16:06:26 ]
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองสีดา ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.ตำบลสา   [ 9/4/2558 15:10:13 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณ ถนนคอนกรีต ซอยสุขสบาย หมู่ที่ 8 บ้านป   [ 9/4/2558 11:45:00 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคอนกรีต ช่วงโค้งโรงเรียน หมู่ที่ 4   [ 9/4/2558 11:39:30 ]
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านตะวันตก หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน   [ 9/4/2558 11:35:03 ]
ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางเข้าสระประมง หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีดา   [ 9/4/2558 11:31:48 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองสีดา   [ 9/4/2558 11:26:29 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.