ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
ประมูลจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Sea   [ 6/11/2558 15:02:59 ]
รายงานผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 6/11/2558 15:00:27 ]
การกำหนด วัน เวลาและสถานที่พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล   [ 6/11/2558 14:54:10 ]
รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคา   [ 6/11/2558 14:50:43 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal เป็นผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตะเข้ขาน หมู่ที่ 2 –   [ 5/10/2558 11:48:01 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Cape Seal เป็นผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ตะเข้ขาน   [ 5/10/2558 11:37:37 ]
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งประตูบังคับ ปิด - เปิดน้ำ บริเวณนานายมะนด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้   [ 10/9/2558 11:53:39 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.