ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือสำหรับประชาชน
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สามพวง ] 
      

  แจ้งทุกท่านทราบ  ขณะนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน  จากเดิม 
   055 -613733 - 4  เป็น  055 - 945581 - 2  นะครับ 
   หมายเลขภายในนะครับ  11  นายก  ,  12  ปลัด  , 13  สนง.ปลัด , 15  ส่วนการคลัง+สาธารณสุข , 16  ส่วนโยธา  และ  17  ส่วนการศึกษา  นะครับ

                                        (Post เมื่อ 23  มกราคม  2552 : 14.50 น.)

   ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-09at 13:59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านล่าง (ต่อยอด) หมู่ที่ 4 บ้านสามพวง 2   [ 18/5/2559 16:40:46 ]
โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง   [ 18/5/2559 16:35:04 ]
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณเลียบถนนลาดยางสายบ้านสามพวง-บ้านหนองสีดา(จากลำรางบริเ   [ 26/4/2559 11:20:12 ]
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอยสุขุม หมู่ที่ 8   [ 26/4/2559 11:01:43 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล่าง (ต่อยอด) หมู่ที่ 4   [ 26/4/2559 10:55:08 ]
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำใส หมู่ที่ 1   [ 26/4/2559 10:44:03 ]
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณเลียบถนนลาดยาง สายบ้านสามพวง-บ้านหนองสีดา   [ 26/4/2559 10:36:14 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.