ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง
      แผนสามปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      คู่มือสำหรับประชาชน
      เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.สามพวง ] 
      

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง     มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

จำนวน  1  หลัง   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย    (ป้ายเหล็ก)  รายละเอียดตามแบบแปลน

และข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  เป็นเงินทั้งสิ้น   4,283,600.-บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่น-สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

                                   ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต ้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค ำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ

ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

                                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด ังกล่าว

                                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราช การและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

                                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสน อราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงและไม่เป็นผู้มีผลประโย ชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอ นิกส์ 

  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                              6. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,141,800.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  เป็นงานที่เป็นสัญญาเดียวกัน   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎห มายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ 

                                  

                             7.โครงการดังกล่าวใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/

ว109 ลงวันที่ 24  สิงหาคม  2532

 

                                    กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  4  กันยายน  2553 ระหว่างเวลา  09.00 .  ถึงเวลา  10.30  .   

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  หมู่ที่  2 ตำบลสามพวง   อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  4  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา 10.30 . เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลสามพวง หมู่ที่  2  ตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

                                   กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  13  กันยายน   2553 ระหว่างเวลา  10.00 .ถึง  11.00 .  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ   อบต.  ระดับอำเภอ   ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาใ นวันที่  15  กันยายน  2553  ตั้งแต่เวลา   10.00 . เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ในร าคาชุดละ  5,000 .-บาท

(ห้าพันบาทถ้วน)ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  หมู่ที่  2   ตำบลสามพวง   อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 23  สิงหาคม  2553   ถึงวันที่  3  กันยายน   2553  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sampuang.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   โทร.055-945581-2  ต่อ 15  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ    วันที่  20  เดือน  สิงหาคม   .. 2553

 

 

 (ลงชื่อ)

                                                                                                                                (นายไชยยา   เมฆไตรรัตน์)

                                                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง

 

    ทำรายการเมื่อ: 20-สค.-10at 11:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
Copyright 2013.sampuang.go.th
All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.